Αρχείο

All posts for the day 11 Ιανουαρίου 2016

Χωρισμένοι με παιδιά; Ενημερωθείτε για τους τρόπους είσπραξης διατροφής τέκνου από τον υπόχρεο γονέα

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

ImageHandler

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, οι σύζυγοι υποχρεούνται σε διατροφή των ανήλικων τέκνων τους και των ενήλικων εφόσον αυτά σπουδάζουν. Διατροφή προβλέπεται και από τον έναν σύζυγο στον άλλο, αλλά εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Εφόσον οι σύζυγοι δεν τακτοποιήσουν μόνοι τους το θέμα της διατροφής, το ποσό που θα καταβάλλεται και το χρόνο καταβολής του, αρμόδια είναι τα αστικά δικαστήρια για να ορίσουν το ύψος της διατροφής επισημαίνει η Αναστασία Μήλιου Δικηγόρος Αθηνών. Για τον καθορισμό της διατροφής λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αριθμός των τέκνων, η ηλικία και τα συνήθη μηνιαία έξοδά τους, τα έξοδα και τα έσοδα του γονέα που έχει την επιμέλεια και τα έξοδα και έσοδα του υπόχρεου προς διατροφή γονέα. Συνήθως υπόχρεος προς διατροφή είναι ο πατέρας των τέκνων καθώς την επιμέλεια έχει συνήθως η μητέρα.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με προσωρινή διαταγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η διαδικασία της προσωρινής διαταγής είναι σύντομη, το ποσό και η υποχρέωση διατροφής καθορίζονται σε 2-3 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και η υποχρέωση καταβολής διατροφής ξεκινάει άμεσα, με όλες τις νομικές συνέπειες που θα αναλύσουμε κατωτέρω.

Εν συνεχεία, δικάζεται κανονικά η αίτηση των ασφαλιστικών και ακολουθεί η συζήτηση της αγωγής που ισχύει για 2 ή και περισσότερα χρόνια αναλόγως με το τι ζητάμε στο δικόγραφο. Αν δεν ασκηθεί ή δεν συζητηθεί η τακτική αγωγή, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, ως προσωρινή λύση παύει να ισχύει και ο υπόχρεος δεν έχει πλέον την υποχρέωση διατροφής.

Από την έκδοση της απόφασης που ορίζει την διατροφή είτε αυτή προέρχεται από την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή της τακτικής αγωγής και την γνωστοποίηση αυτής στον υπόχρεο προς διατροφή γονέα, γεννιούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Ειδικότερα αν από την στιγμή που έχει κοινοποιηθεί προς τον υπόχρεο γονέα η απόφαση που καθορίζει το ύψος της διατροφής με επιταγή προς πληρωμή επισυναπτόμενη στην απόφαση και δεν καταβάλλει την διατροφή προς το τέκνο ο υπόχρεος γονέας, μπορεί ο έχων την επιμέλεια του τέκνου γονέας, να κινήσει την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή να προβεί σε κατάσχεση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του και στη συνέχεια να προβεί σε πλειστηριασμό με σκοπό να ικανοποιηθεί η χρηματική απαίτηση της διατροφής. Πιο σύντομος και οικονομικός τρόπος είναι η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, δηλαδή αν εργάζεται μπορεί να γίνει κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη από τον μισθό του υπόχρεου, επίσης αν έχει τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνει κατάσχεση του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του.

Στην περίπτωση που ο γονέας που οφείλει διατροφή δεν έχει εισόδημα ούτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ώστε να γίνει κατάσχεση, δεν παύει να οφείλεται διατροφή. Το δικαστήριο δηλαδή, ακόμα και εάν ο υπόχρεος δηλώσει άνεργος και χωρίς περιουσία, θα επιδικάσει διατροφή έτσι και αλλιώς, αν και μειωμένη, διότι θεωρείται ότι ο υπόχρεος οφείλει να φροντίσει να εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα, προκειμένου να διαθρέψει τα παιδιά του. Όμως, ακόμα και με μια δικαστική απόφαση στα χέρια, ο έτερος γονέας δυστυχώς δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για χάρη των τέκνων, όσο δεν υπάρχουν εισοδήματα ή περιουσία για να κατασχέσει. Εάν όμως ο γονέας που είναι υπόχρεος σε διατροφή, αποκτήσει στη συνέχεια εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία (συνήθως από κληρονομιά), τότε με βάση τις αποφάσεις για τις οφειλόμενες διατροφές για τα προηγούμενα χρόνια, θα προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση. Σημειώνεται ότι μια βεβαιωμένη απαίτηση διατροφής ισχύει για 20 έτη. Για το λόγο αυτό έχει νόημα να ασκείται κάθε διετία η σχετική αγωγή περί διατροφής, ώστε ακόμα και όταν δεν είναι δυνατή η είσπραξη, να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η απαίτηση.

Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, ο υπόχρεος εξακολουθεί να έχει ποινική ευθύνη, που σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξαναγκασμού, ιδίως όταν ο υπόχρεος δηλώνει μεν άνεργος, αλλά υπάρχουν κρυφά εισοδήματα.
Η παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή από τον υπόχρεο γονέα συνιστά το ποινικό αδίκημα του αρθρ. 358 του Π.Κ., με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και αποτελεί διαρκές έγκλημα. Το διαρκές έγκλημα έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν ισχύουν τα χρονικά όρια του τυπικού αυτοφώρου (που ισχύει για όλη την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος συν όλη την επομένη, μέχρι τις 24:00) γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον έχει υποβληθεί έγκληση-μήνυση, είναι δυνατόν ο υπόχρεος να συλληφθεί και να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την υποβολή της εγκλήσεως-μηνύσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 358 ορίζονται τα εξής: «Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους». Ο νομοθέτης θέλησε έτσι με την ανωτέρω ποινική διάταξη να προστατεύσει την αδύναμη οικονομικά σύζυγο από τον σύζυγο που έχει την οικονομική δυνατότητα και παρά ταύτα κακόβουλα δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για καταβολή διατροφής, και με τον τρόπο αυτό η ποινικοποίηση του αδικήματος αποτελεί έναν «μοχλό πίεσης» αφού το Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους εάν ο υπόχρεος δεν καταβάλει την διατροφή. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της μη καταβολής διατροφής απαιτείται να υπάρχει δεδηλωμένη παράλειψη του υπόχρεου προς διατροφή, προβλεπόμενη από το νόμο και αναγνωρισμένη με δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινά. Η νομολογία του Α.Π. δέχεται ότι δεν απαιτείται καν επίδοση της απόφασης διατροφής, αλλά αρκεί να αποδειχθεί η γνώση της ύπαρξης της απόφασης και της υποχρέωσης προς διατροφή. Βέβαια καλό είναι να γίνεται έστω και μια τυπική επίδοση της απόφασης για να είναι πλήρως αποδεδειγμένη η γνώση της υποχρέωσης προς διατροφή.

Με το άρθρο αυτό ουσιαστικά τιμωρείται ο κακόβουλος υπόχρεος, που κινούμενος από λόγους αντεκδίκησης και κακεντρέχειας, ενώ η οικονομική του κατάσταση το επιτρέπει, δυστροπεί ως προς την καταβολή της διατροφής. Η ποινική δίωξη του αδικήματος γίνεται αυτεπαγγέλτως, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη και εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη, η υπόθεση εισάγεται στο ακροατήριο. Σε περίπτωση που ο δράστης (υπόχρεος) κατ’ επανάληψη και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής, μπορεί να τιμωρηθεί πολλάκις.

Η μήνυση μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή και στην Εισαγγελία, οπότε ζητείται από τον αστυνομικό/Εισαγγελέα η απόφαση που εξαναγκάζει τον υπόχρεο σε καταβολή διατροφής, καθώς και η επιδοτήρια έκθεση, εκ της οποίας προκύπτει ότι ο υπόχρεος έλαβε γνώση της υποχρεώσεώς του να καταβάλλει διατροφή.

Η τέλεση της πράξης θεωρείται ότι έγινε εφόσον παρέλθει το χρονικό σημείο που όριζε η απόφαση του αστικού Δικαστηρίου και ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τη διατροφή (π.χ. οι αποφάσεις συνήθως ορίζουν ότι η διατροφή είναι καταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, οπότε μετά τις 5 μέρες κάθε μήνα υφίσταται τετελεσμένο έγκλημα εάν δεν καταβληθεί η διατροφή). Επίσης, εάν ο υπόχρεος συλληφθεί πρώτα και μετά αναγκαστεί λόγω της κατάστασης να δώσει τη διατροφή για την οποία συνελήφθη και δικάστηκε στα πλαίσια της αυτοφώρου διαδικασίας, κανονικά και πάλι θα καταδικασθεί-ενδεχομένως μ’ ελαφρυντικά-, διότι δεν αίρεται η κακοβουλία του.

Τέλος, εάν ο υπόχρεος δεν συλληφθεί και δεν δικαστεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, τότε ο Εισαγγελέας που θα λάβει εις χείρας του την υποβληθείσα μήνυση-έγκληση θα ορίσει ρητή δικάσιμο (η ίδια διαδικασία του ορισμού τακτικής δικασίμου ακολουθείται και σε πολλές περιπτώσεις που κάποιος συλλαμβάνεται στα πλαίσια του αυτοφώρου, λόγω φόρτου των Εισαγγελιών ή φερ’ ειπείν λόγω παγίας τακτικής του εκάστοτε Πρωτοδικείου ή λόγω αποφάσεως του κ. Εισαγγελέα υπηρεσίας) και θ’ ακολουθηθεί η τακτική διαδικασία, κατά την οποία ο υπόχρεος θα κληθεί να δικαστεί κανονικά.

Το Ποινικό Δικαστήριο, εφόσον ο δράστης (υπόχρεος της διατροφής) δεν έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από 1 έτος και καταδικαστεί σε με ποινή μικρότερη των 3 ετών, διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για 3 συνήθως έτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο υπόχρεος δεν έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινή μεγαλύτερη από 1 έτος και καταδικαστεί σε μία ποινή που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, το Δικαστήριο αναστέλλει για 3 χρόνια την εκτέλεση της ποινής και ο υπόχρεος δεν την εκτίει (δηλ. δεν μπαίνει φυλακή/ πληρώνει χρήματα).

Αν όμως κατά το διάστημα της αναστολής (ήτοι μέσα στην τριετία) ο καταδικασμένος καταδικαστεί και πάλι σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα που τελέστηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής, η αναστολή αίρεται μόλις καταστεί αμετάκλητη η νέα καταδίκη. Πρακτική συνέπεια σε μία τέτοια περίπτωση (που κάποιος έχει στο ποινικό του μητρώο ποινές άνω του 1 έτους, οπότε δεν μπορεί να λάβει αναστολή) είναι να εξαναγκαστεί, είτε να πληρώσει την ποινή του (ποσά που συνήθως είναι δυσβάσταχτα λόγω του ποσού μετατροπής εκάστης μέρας φυλακίσεως, αλλά και των κατά ποσοστό 95% προσαυξήσεων), είτε να πάει στη φυλακή, κάτι που βέβαια οι περισσότεροι απεύχονται. Για το λόγο αυτό, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οφειλέτες διατροφών προσπαθούν να έλθουν σε κάποια συνεννόηση με τον/την δικαιούχο διατροφής (αφού έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ενδίκων μέσων, αναβολών κτλ) προκειμένου κατά το κοινώς λεγόμενο «να τα βρουν» και να μην υπάρξει καταδίκη. Η κάθε περίπτωση βέβαια είναι ξεχωριστή και χρήζει διαφορετικής αντιμετωπίσεως.

Η διαφορά αγωγής και μήνυσης είναι ότι στην αγωγή η δίκη αφορά περιουσία, δηλ. ζητούμε χρήματα, ενώ στη μήνυση η δίκη αφορά την ποινική του τιμωρία με φυλάκιση επειδή παραβίασε απόφαση αστικού Δικαστηρίου. Επομένως, διά της μηνύσεως δεν ζητούμε χρήματα, αλλά την καταδίκη του υποχρέου καταβολής διατροφής επειδή δεν κατέβαλλε τα χρήματα που επεδίκασε το αστικό Δικαστήριο. Άρα δεν λαμβάνουμε χρήματα διατροφής από τον υπόχρεο εάν καταδικαστεί με απόφαση ποινικού Δικαστηρίου.

Πηγή:www.infokids.gr

ΚΛΑΨΕ

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

11227554_1054951864525146_6793205787323168424_n

Κείμενο: Xριστίνα Μπογιατζή

Κλάψε και φύγε. Φύγε από εκεί που δε χωράς πια. Φύγε από εκεί που δεν αντέχεις.

Μας έφαγε η ηθική και μείναμε σαν κατακάθι στο φλυτζάνι του καφέ μπας κι αλλάξει η τύχη μας.

Μα όχι, καμιά καφετζού δε θα σου αλλάξει τη μοίρα όσους καφέδες κι αν πιεις. Κλάψε και φυγε απο νεκρούς γάμους, απο κακούς ανθρώπους, απο ερείπια που δεν είναι δικά σου.

Κλάψε, πάρε το σακάκι σου και πέρνα τη πόρτα. Προσπαθήσαμε ξανά και ξανά κι όλο πνιγόμαστε στο ναό του Σολομώντα. Κι ήρθε κι ο Νώε να πάρει κιβωτό να βάλει μέσα ο,τι μπορεί.

Βρες σφυρί και φτιάξε κιβωτό, βάλε παιδιά και σκυλιά και ΦΥΓΕ απο ο,τι σε διχάζει, φυγε απ’ το ψέμα, φύγε απο τον κακό σου εαυτό δίπλα σε όποιον έμαθε μόνο τη θαλασσοταραχή.

Δεν είμαστε όλοι θεοί του Ολύμπου με τρίαινα του Ποσειδώνα.

Δεν είμαστε όλοι να διαλέξουμε με τη πρώτη το λιμάνι, μερικοί πεταχτήκαμε στα βράχια πολλές φορές για να βρούμε στεριά.

ΚΛΑΨΕ ΚΑΙ ΦΥΓΕ σου λέω κι αν σε πουν και δειλό ρίξε μια μούτζα. Γεμίσαμε χαλασμένες εφηβείες και ψυχοφάρμακα απο γονείς που δε χώρισαν ποτέ.

Υπέγραψαν θανατική ποινή στην αλήθεια τους και πήραν μαζί τους, τα παιδιά τους.

Όχι δεν είμαι χαιρέκακη, όχι δεν είμαι άθεη.

Μα ξέρω να κλαίω και να φεύγω πια.

Ξέρω την αλήθεια και δε τη θυσιάζω για κανέναν Ποσειδώνα.

Η βαρεμάρα στις σχέσεις: Πολλούς απασχολεί, λίγοι τη συζητάνε

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

f7be59fe3d7f657e0155734831cd8c56_XL

Οι περισσότεροι μάλιστα θεωρούν την ανία σαν ένα συναίσθημα μικρής σημασίας που απλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί.

 

Ζωή Στραβοπόδη-Τζιάνο
Ψυχοθεραπεύτρια – Οικογενειακή Σύμβουλος

Η βαρεμάρα που μπορεί κάποιος να νιώσει μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση είναι ένα ζήτημα που ενώ απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, λίγοι βρίσκουν το κουράγιο να το συζητήσουν. Οι περισσότεροι μάλιστα θεωρούν την ανία σαν ένα συναίσθημα μικρής σημασίας που απλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί. Η χαμηλή προτεραιότητα που δίνεται στο εν λόγω συναίσθημα οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι αποτελεί ένα «χαμηλών τόνων» συναίσθημα που δεν έχει (εμφανώς τουλάχιστον) ιδιαίτερα προβληματικές συνέπειες για τη σχέση (όπως πχ ο θυμός). Στην πραγματικότητα όμως, το συναίσθημα αυτό κουβαλάει ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα: Το γεγονός ότι η κατάσταση την οποία βιώνουμε δεν έχει κάποιο νόημα και δεν μας προσφέρει οποιοδήποτε κέρδος.

Οι περισσότεροι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι η ανία μέσα σε μια σχέση είναι ένα συναίσθημα που θα πρέπει να μάθουμε να μεταφράζουμε. Αυτό που πρέπει πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσει με τον εαυτό του ένα άτομο που νιώθει ότι η σχέση του έχει ρουτινιάσει είναι μήπως απλά βιώνει μια φάση αναπτυξιακής μετάβασης. Πριν καταδικάσετε μια σχέση σκεφτείτε μήπως αυτό που έχετε βαρεθεί δεν είναι η σχέση σας αλλά μια προηγούμενη φάση της ζωής σας που (ενώ αναπολείτε) έχετε πλέον ξεπεράσει. Μπορεί τα μπαρ, τα ξενύχτια και οι εκδρομές να ήταν πολύ συναρπαστικά στα 20 αλλά στα 30 να έχουν πλέον άλλα πράγματα σημασία για εσάς πέρα από την καλοπέραση και τη διασκέδασή σας. Παρότι μπορεί πλέον ούτε μόνοι σας, ούτε με άλλο ταίρι να είστε σε θέση να χαρείτε με τον τρόπο που χαιρόσασταν στο παρελθόν, οι εποχές των μεταβάσεων πάντα κουβαλάνε και μια αίσθηση απώλειας… 

Σε περίπτωση βέβαια που δεν είσαστε έτοιμοι, ούτε θέλετε να ξεπεράσετε αυτή τη φάση ίσως η βαρεμάρα να είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κατανοήσετε. Αν δηλαδή νιώθετε ότι η ένταση, το πάθος, το παιχνίδι και η διαρκής επιβεβαίωση είναι για εσάς τα βασικά ζητούμενα από μια σχέση, ίσως θα ήταν καλή ιδέα να χωρίσετε. Κάτι τέτοιο είναι πολύ φυσικό να συμβαίνει ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες που η “βαθιά” δέσμευση σε μια σχέση και το “προχώρημά της” δεν είναι ακόμα στην ατζέντα σας ή σε περίπτωση που παρά το ότι τα χρόνια έχουν περάσει δεν έχετε καταφέρει να πετύχετε την ωρίμανση που απαιτείται για μια σχέση μακροχρόνιας δέσμευσης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δική μου συμβουλή είναι να γίνει μια προσπάθεια εντοπισμού της ρίζα του προβλήματος. Μην αρκείστε στο να δίνετε στον εαυτό σας την στερεότυπη απάντηση ότι έχει περάσει ο καιρός και επήλθε κορεσμός και βαρεμάρα. Στην πραγματικότητα η βαρεμάρα είναι συχνά ένα ασφαλές προσωπείο πίσω από το οποίο κρύβονται απογοητεύσεις, θυμοί καθώς και σκέψεις ή συναισθήματα που θεωρείτε “απαγορευμένα” και προτιμάτε να στέλνετε απευθείας στο ασυνείδητό σας.

Το να επιλέγουμε να βλέπουμε το πρόβλημα εκτός του πλαισίου της υπόλοιπης σχέσης μας οδηγεί σε γενικεύσεις και στερεότυπες αντιλήψεις όπως πχ ότι «μετά τα δύο χρόνια το πάθος χάνεται», «όλοι βαριούνται μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση» κλπ. Οι γενικεύσεις και οι δικαιολογίες είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μιας και όχι μόνο θα σας οδηγήσουν σε αδιέξοδο αλλά παράλληλα θα χρησιμεύσουν σαν παραπέτασμα πίσω από το οποίο θα κρυφτούν οι πραγματικές δυσκολίες σας. 

Το να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό που σας κάνει να βαριέστε (είτε «διασκεδάζοντας» απλά τον χρόνο σας εισάγοντας εξωγενείς παράγοντες στη σχέση σας – από έξτρα επαγγελματικές δραστηριότητες, χόμπι και παρέες μέχρι και μια παράλληλη σχέση) μπορεί να σας δώσει μια πρόσκαιρη ικανοποίηση αλλά συγχρόνως θα σας εμποδίσει από το να ανακαλύψετε τι ακριβώς είναι αυτό που σας ενοχλεί κι έχει σταματήσει την περεταίρω ανάπτυξη της σχέσης μας. Εστιάστε λοιπόν στα συναισθήματά σας, διερευνήστε τις διάφορες διαστάσεις της σχέσης σας, επικοινωνήστε με το σύντροφό σας όσο πιο καλοπροαίρετα μπορείτε και μην αποπροσανατολίζεστε. Η βαρεμάρα έχει κάτι να σας πει. Ακούστε την προσεκτικά!

Πηγή:www.protothema.gr

38 εντυπωσιακά σχέδια μανικιούρ για να δοκιμάσετε τον Ιανουάριο

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

photo_c56a0a58-2b65-415f-9e4d-ac205305843e

Υποδεχθείτε τη νέα χρονιά με υπέροχα, παιχνιδιάρικα και άκρως εντυπωσιακά νύχια σε αποχρώσεις του μαύρου, του γκρι, αλλά και του μπεζ, όπως επίσης και των έντονων κόκκινων, μωβ κλπ.

Δείτε λοιπόν μια συλλογή με 38 υπέροχες προτάσεις για χειμωνιάτικο μανικιούρ και πάρτε ιδέες

569359ea94629

569359e9a72af

569359e9ae6d8

569359e9b5cee

569359e9bd1c5

569359e9c43d5

569359e9cbb20

569359e9d34fb

569359e9da7df

569359e9e1f01

569359e9e9d2b

569359e9f14e1

569359e99ffd4

569359e971f8e

569359e980c7c

569359e991be5

569359e998b1c

569359e9798e3

569359e9885fb

569359ea0be8c

569359ea1a20c

569359ea04aad

569359ea6b4f0

569359ea7bf11

569359ea8cd8d

569359ea9c1aa

569359ea21abd

569359ea28f73

569359ea38e1f

569359ea49f59

569359ea58bf7

569359ea73e36

569359ea514cf

569359ea845e0

569359ea3056f

569359ea6020b

569359ea13394

569359ea42592

 

Πηγή:www.moderndads.gr

Η φωτογραφία του Brad Pitt που ξεσήκωσε όλο το διαδίκτυο… [photos] Από Δήμητρα Λ.

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

citytalk_b316

Χθες έγινε η τελετή και απονεμήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες….
Πλήθος ηθοποιών και celebrities βρίσκονταν εκεί αλλά υπήρξε κάποιος που με την εμφάνιση του ξεσήκωσε σχόλια.

Ο Brad Pitt, 52 ετών, έδειχνε… πιο νέος από ποτέ και οι θαυμαστές του αλλά και όσοι παρακολούθησαν την τελετή, άρχισαν να σχολιάζουν και να τον τρολάρουν κανονικά.

Τι μαγικά, τι ξόρκια, τι πλαστικές- όλα αναφέρθηκαν και πράγματι, η παρακάτω φωτογραφία δείχνει πως όντως ο διάσημος ηθοποιός δείχνει πολύ νέος και φρέσκος….

citytalk_d4b8

citytalk_a368

Πηγή:citytalk.gr

«Τα μυαλά που κουβαλάς» κέρδισαν τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Animation – Μια ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε!

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

INSIDE-OUT-8-1940x1092

Τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Animation κέρδισε η ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς» (Inside Out) κατά την 73η τελετή απονομής των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών αυτών βραβείων της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Λος Άντζελες. «Πιστεύαμε ότι το να μεγαλώνεις είναι δύσκολο και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα μιας ταινίας», σχολίασε κατά την παραλαβή του βραβείου ο Πιτ Ντόκτερ, ο οποίος μαζί με τον Ρόνι Ντελ Κάρμεν σκηνοθέτησαν την ταινία αυτή.

«Τα μυαλά που Κουβαλάς» είναι η πιο ανατρεπτική, εντυπωσιακή και ευφυής σύλληψη της Pixar, ένα αριστούργημα για όλη την οικογένεια και μία επιβεβαίωση ότι η τέχνη του animation δεν θα πάψει ποτέ να μας αιφνιδιάζει με τις ασύλληπτες ικανότητες της.

InsideOut_poster_web_date

Η υπόθεση της ταινίας:

Το να μεγαλώνεις δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά για τη Riley που ξεριζώνεται από την ήσυχη ζωή της σε μια κωμόπολη της κεντροδυτικής Αμερικής για να εγκατασταθεί στο Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκεται η καινούρια δουλειά του πατέρα της. Όπως όλοι μας, έτσι κι η Riley κατευθύνεται από τα συναισθήματά της – τη Χαρά, τον Φόβο, τον Θυμό, την Αηδία και τη Θλίψη. Τα συναισθήματα ζουν στο Κέντρο Ελέγχου μέσα στο μυαλό της, απ’ όπου τη συμβουλεύουν στην καθημερινότητά της. Καθώς η Riley και τα συναισθήματά της αγωνίζονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, στο Κέντρο Ελέγχου επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ενώ η Χαρά, το κυρίαρχο και σημαντικότερο συναίσθημα της Riley, προσπαθεί να διατηρήσει το ηθικό υψηλό, τα υπόλοιπα συναισθήματα συγκρούονται μεταξύ τους για το πώς να διαχειριστούν μια διαφορετική πόλη, ένα νέο σπίτι κι ένα καινούριο σχολείο.

Πηγή:www.infokids.gr

Ημέρα Χωρίς Παντελόνι στο μετρό – Οι «καλύτερες» εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο

Published 11 Ιανουαρίου, 2016 by sofiaathanasiadou

ImageHandler (2)

Δεκάδες επιβάτες έβαλαν τα μπουφάν τους, αλλά «ξέχασαν» τα παντελόνια τους

Μπορεί να ξεκίνησε σαν αστείο, όμως καθιερώθηκε, αποτελεί «θεσμό» και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που το τηρούν «ευλαβικά»: Είναι η Ημέρα Χωρίς Παντελόνι στο Μετρό!

Οι επιβάτες ντύνονται «κανονικά», σαν οποιαδήποτε ημέρα του Γενάρη, δηλαδή με τις μπλούζες, τα μπουφάν τους και τα κασκόλ και τους σκούφους τους. Αλλά, χωρίς το παντελόνι τους! Όλοι εμφανίζονται στις αποβάθρες με τα εσώρουχα – και αυτό θεωρείται απολύτως φυσιολογικό, δεν συγκεντρώνει τα βλέμματα, παρά μόνο τα… φωτογραφικά κλικς:

xoris-pantelonia-tria

xoris-pantelonia-dyo

epa05095903 Participants in the annual No Trousers On The Tube Day take a ride in the London Underground, commonly known as the Tube, in London, Britain 10 January 2016. The event is part of the annual 'No Pants Subway Ride' global initiative that was started in New York, USA in 2002. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Participants in the annual International "No Pants Subway Ride" travel on a London underground train in London, on January 10, 2016. Started in 2002 with only seven participants, the day is now marked in over 60 cities around the world. The idea behind "No Pants" is that random passengers board a subway car at separate stops in the middle of winter, without wearing trousers. The participants wear all of the usual winter clothing on their top half such as hats, scarves and gloves and do not acknowledge each other's similar state of undress. AFP PHOTO / LEON NEALLEON NEAL/AFP/Getty Images

xoris-pantelonia-pente

xoris-pantelonia-tessera

Πηγή:www.protothema.gr